ODKURZACZE CENTRALNE MARKI CYCLOVAC

Wszystkie odkurzacze centralne znajdujące się na stronie internetowej www.cyclovac.pl produkuje w Kanadzie firma:

Trovac Industries Ltd.
3,rueMarcel-Ayotte
Blainville(Quebec)J7C5L7
Phone(450)434-2233
Email: info@cyclovac.com

zwana dalej Producentem.

Firma Consortes Sp.J. (zwana dalej Dystrybutorem) w imieniu Producenta prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń marki CycloVac.

Podane warunki gwarancji podstawowej, nie zmieniają lecz rozszerzają gwarancję wymaganą prawem. Warunkiem ich obowiązywania jest wykorzystanie zakupionego odkurzacza centralnego wyłącznie na potrzeby użytku domowego. W przypadku użytkowania urządzenia w obiekcie komercyjnym, przemysłowym lub użyteczności publicznej (B2B) należy skontaktować się z Dystrybutorem w celu ustalenia szczegółów gwarancji.

Wszystkie podane poniżej okresy gwarancji rozpoczynają swój bieg od daty zakupu urządzeń:

Gwarancja
na modele: na części bez obudowy: na prace serwisowe:
GS, H 10 lat bez limitu godzin 5 lat
HX oraz HD7525 15 lat lub 750 godzin pracy 5 lat

Producent udziela dożywotniej gwarancji na obudowę składającą się z korpusu urządzenia i pojemnika na zanieczyszczenia.

Gwarancja traci ważność gdy:

 • Zainstalowano lub użytkowano urządzenie niezgodnie z podręcznikiem użytkownika.
 • Urządzenie używano do usuwania płynów lub pyłów budowlanych (gips, cement lub pyły powstałe po szlifowaniu ścian).
 • Nastąpiła zmiana pierwotnego miejsca zamontowania odkurzacza centralnego lub urządzenie po rozpoczęciu eksploatacji zmieniło właściciela.
 • Nastąpiło zerwanie plomby gwarancyjnej.
 • Dokonano w urządzeniu nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Stwierdzono użycie nieoryginalnych części lub materiałów eksploatacyjnych.

Dodatkowe uwagi:

 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje eksploatacyjnego zużycia szczotek w silniku oraz wymiennych filtrów i worków na zanieczyszczenia.
 • Do wszelkich roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji należy dołączyć oryginalną fakturę lub rachunek (paragon) oraz kartę gwarancyjną. W przypadku braku dowodu zakupu okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty produkcji podanej na obudowie urządzenia (dla modeli E, DL).
 • Gwarancja na prace serwisowe wynosząca 5 lat obowiązuje od 01.01.2019 roku. Dla urządzeń zakupionych przed tą datą, gwarancja na prace serwisowe wynosiła 3 lata od daty zakupu.

PROGRAM 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLOVAC

Dotyczy części odkurzacza centralnego: silnika wraz z turbiną oraz wszelkich podzespołów elektrycznych. Producent wraz z przekazaniem specjalnego certyfikatu udziela 25 lat gwarancji na te podzespoły od daty zakupu.

Usługa ta nie wydłuża okresu gwarancji na prace serwisowe.

Program 25 letniej gwarancji Cyclovac dedykowany jest dla odkurzaczy  centralnych serii GS, H i HX oraz HD7525.

Nabycie praw do programu jest odpłatne i wynosi 350 zł brutto. Zgłoszenie do programu należy przesłać nie później niż 30 dni od daty zakupu jednostki centralnej. Po upływie tego okresu objęcie zakupionego odkurzacza programem 25 letniej gwarancji nie będzie możliwe.

Gwarancja na części traci ważność gdy:

 • Zainstalowano lub użytkowano urządzenie niezgodnie z podręcznikiem użytkownika.
 • Urządzenie używano do usuwania płynów, popiołu lub pyłów budowlanych (gips, cement lub pyły powstałe po szlifowaniu ścian).
 • Nastąpiła zmiana pierwotnego miejsca zamontowania odkurzacza centralnego lub urządzenie po rozpoczęciu eksploatacji zmieniło właściciela.
 • Nastąpiło zerwanie plomby gwarancyjnej.
 • Dokonano w urządzeniu nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Stwierdzono użycie nieoryginalnych części lub materiałów eksploatacyjnych.
 • Nie przeprowadzono okresowych przeglądów urządzenia, potwierdzonych stosownym wpisem w karcie gwarancyjnej, wymaganych przez producenta. Okresowe przeglądy wymagane są co 5 lat od daty zakupu urządzenia.

Dodatkowe uwagi:

 • Warunkiem obowiązywania programu 25 letniej gwarancji jest wykorzystanie zakupionego odkurzacza centralnego wyłącznie na potrzeby użytku domowego.
 • Programem tym nie są objęte szczotki w silniku, filtry i worki, które podlegają eksploatacyjnemu zużyciu.
 • Otrzymany certyfikat jest podstawą uznania praw z tytułu programu 25 letniej gwarancji.

Zgłoszenie odkurzacza do programu 25 letniej gwarancji

W tym celu należy pocztą na adres Dystrybutora lub mailem na adres kontakt@cpdp.pl wysłać poniższe dane. Można w tym celu także skorzystać z kwestionariusza znajdującego się na stronie www.cyclovac.pl w zakładce „Dokumenty i materiały do pobrania”.

 • Imię i Nazwisko
 • Adres pod którym zamontowany jest odkurzacz centralny, a także adres korespondencyjny jeżeli jest inny.
 • E-mail do kontaktu
 • Model odkurzacza centralnego
 • Numer seryjny odkurzacza centralnego
 • Datę zakupu
 • Skan dowodu zakupu

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo wiadomość z podanym numerem konta do opłacenia uczestnictwa w programie 25 letniej gwarancji.

Po otrzymaniu płatności, w ciągu 7 dni roboczych wyślemy certyfikat potwierdzający objęcie Państwa odkurzacz programem 25 letniej gwarancji. Certyfikat wyślemy listem poleconym na podany adres korespondencyjny. W przypadku nieodebrania listu poleconego certyfikat pozostanie do odebrania w siedzibie Dystrybutora. Duplikaty certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w programie 25 letniej gwarancji nie będą wystawiane.

AKCESORIA DO ODKURZANIA MARKI CYCLOVAC

Na wszystkie akcesoria do sprzątania takie jak szczotki, ssawki czy węże ssące oznaczone logiem Cyclovac, Producent udziela 5 lat gwarancji. Jeżeli w ciągu 5 lat od daty zakupu ujawni się wada ukryta produktu, należy się skontaktować z Dystrybutorem w celu naprawy lub wymiany na nowy. Do produktu powinien być dołączony dowód zakupu. Gwarancja nie obejmuje normatywnego zużycia elementów takich jak paski napędowe, listwy z włosiem, wałki, kółeczka i inne. Gwarancja nie obejmuje także wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Warunkiem uznania gwarancji jest wykorzystanie zakupionych akcesoriów do sprzątania wyłącznie na potrzeby użytku domowego. W przypadku ich użytkowania w obiekcie komercyjnym, przemysłowym lub użyteczności publicznej (B2B) należy skontaktować się z Dystrybutorem w celu ustalenia szczegółów gwarancji.

Gwarancja wynosząca 5 lat obowiązuje od 01.01.2019 roku. Dla akcesoriów marki Cyclovac zakupionych przed tą datą, gwarancja wynosiła 3 lata od daty zakupu.

POZOSTAŁE AKCESORIA, ELEMENTY INSTALACYJNE I PODZESPOŁY

Na wszystkie pozostałe akcesoria, elementy instalacyjne i podzespoły dostępne na stronie www.cyclovac.pl obowiązuje gwarancja 2 letnia. Jeżeli w ciągu 2 lat od daty zakupu ujawni się wada ukryta produktu, należy skontaktować się z Dystrybutorem w celu naprawy lub wymiany na nowy. Do produktu powinien być dołączony dowód zakupu. Gwarancja nie obejmuje normatywnego zużycia elementów i podzespołów. Gwarancja nie obejmuje także wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Warunkiem uznania gwarancji jest wykorzystanie zakupionych produktów wyłącznie na potrzeby użytku domowego. W przypadku ich użytkowania w obiekcie komercyjnym, przemysłowym lub użyteczności publicznej (B2B) należy skontaktować się z Dystrybutorem w celu ustalenia szczegółów gwarancji.