INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANTA

Gwarancja na urządzenia znajdujące się na stronie internetowej www.cyclovac.pl udzielana jest przez producenta, urządzeń marki Cyclo Vac, firmę:

Trovac Industries Ltd.
3,rueMarcel-Ayotte
Blainville(Quebec)J7C5L7
Phone(450)434-2233
Fax:(450)434-6111
Email: info@cyclovac.com

zwaną dalej Producentem.

Firma Consortes s.c. (zwana dalej Dystrybutorem) na mocy umowy z Producentem jest jego przedstawicielem na terenie Polski, prowadzi w imieniu Producenta serwis gwarancyjny urządzeń marki Cyclo Vac oraz w imieniu Producenta kontaktuje się z klientem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI STANDARDOWEJ

Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie w przypadku użytku domowego. W przypadku chęci użytkowania odkurzacza w obiekcie komercyjnym lub użyteczności publicznej skontaktuj się z Dystrybutorem w celu ustalenia szczegółów gwarancji.

OGRANICZONA GWARANCJA NA CAŁY OKRES EKSPLOATACJI:

System odkurzania  Cyclo Vac jest chroniony gwarancją obejmującą cały okres jego eksploatacji. Producent gwarantuje, że obudowa urządzenia jest wolna od wszelkich wad materiałowych i mogących powstać podczas produkcji. Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu urządzenia, dopóki nie zmieni się pierwotny właściciel a system pozostanie w początkowym miejscu instalacji. Gwarancja obejmuje korpus i pojemnik na śmieci urządzenia i jest nieprzenoszona.

Silniki i elementy elektryczne są objęte pełną gwarancją w przypadku odkurzaczy Cyclo Vac serii E, GS i H przez okres 10 lat, a w przypadku odkurzaczy Cyclo Vac serii DL, GX i HX przez okres 15 lat lub 750 godzin pracy w zależności które zdarzenie nastąpi szybciej.

Nasz autoryzowany punkt serwisowy bezpłatnie naprawi lub wymieni (według uznania Producenta lub Dystrybutora) wadliwą część lub części przez okres  5 lat.  Po upływie 5 lat od daty zakupu klient zobowiązany jest pokryć koszty serwisowania urządzenia.

Naprawa urządzenia objętego gwarancją i takiego, co do którego gwarancja została uznana przez Producenta lub Dystrybutora za zasadną, zostanie wykonana przez autoryzowany punkt serwisowy ciągu 30 dni roboczych. Okres ten może się przedłużyć w przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy do czasu dostarczenia tych części przez Producenta.

GWARANCJA CYCLO VAC

Seria Części Koszt prac serwisowych
E, GS, H, i HD 10 lat 5 lat1
HX 15lat lub 750 godzin pracy 5 lat1

Aby gwarancja nie straciła ważności , autoryzowany punkt serwisowy musi wszystkie naprawy wykonywać przy użyciu oryginalnych części Cyclo Vac lub Trovac. W przeciwnym razie gwarancja może ulec unieważnieniu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia niektórych części, takich jak szczotki w silniku i filtry oraz uszkodzeń powstałych (zdaniem  Dystrybutora lub Producenta) w skutek nieprawidłowego użytkowania (np.: odkurzanie pyłów budowlanych jak cement, gips, wody, popiołu itp.), wykorzystania do celów komercyjnych, braku odpowiedniej konserwacji, nieprawidłowego montażu, zaniedbania, klęsk żywiołowych, wypadków i siły wyższej.

Gwarancja obejmuje wyłącznie normalny użytek domowy. Gwarancja nie zmienia, lecz uzupełnia gwarancje wymagane prawem. Do wszelkich roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji dołączona musi zostać oryginalna faktura lub rachunek (paragon) oraz karta gwarancyjna. Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić niniejszą gwarancję. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i połączeń telefonicznych serwisu. Gwarancja jest nieprzenoszona.

Proszę zachować wszystkie dowody zapłaty (rachunek, kwit dostawy). Od daty na dowodzie zakupu należy liczyć bieg okresu gwarancyjnego. W razie konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego trzeba będzie okazać dowód zakupu. W przypadku braku dowodu zakupu okres gwarancyjny zaczyna swój bieg począwszy od daty produkcji podanej na obudowie urządzenia.

Producent i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu  jakichkolwiek ubocznych, pośrednich, wtórnych lub nadzwyczajnych szkód powstałych w wyniku użytkowania centralnego odkurzacza.

TRZYLETNIA GWARANCJA NA ZALECANE2 AKCESORIA CYCLO VAC

Na wszystkie zalecane akcesoria2 Cyclo Vac udzielana jest pod pewnymi warunkami trzyletnia gwarancja. Jeśli w ciągu trzech lat okaże się, że element wyposażenia dodatkowego posiada wadę fabryczną, proszę zwrócić go wraz z kopią faktury (z wyszczególnionymi zakupionymi akcesoriami) do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Cyclo Vac, a my naprawimy lub wymienimy wadliwą część zgodnie z warunkami gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie  obejmuje normalnego zużycia elementów takich, jak paski napędowe, szczotki, wałki i inne elementy, ani nieprawidłowego użytkowania.

1 Obowiązuje od 01.01.2019 (Okres gwarancji na prace serwisowe dla odkurzaczy centralnych zakupionych przed rokiem 2019 wynosił 3 lata).
2 Zalecane akcesoria Cyclo Vac są wyraźnie oznaczone logotypem Cyclo Vac. Wszelkie inne akcesoria, nawet jeśli zostaną one zakupione w punkcie sprzedaży Cyclo Vac równocześnie z odkurzaczem centralnym, nie są objęte 3-letnią gwarancją.

PROGRAM 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLO VAC

Program 25 letniej gwarancji Cyclo Vac obejmuje wyłącznie jednostki centralne Cyclo Vac serii Black Edition

Dołączenie do programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac jest odpłatne – koszt wynosi 250zł brutto.

Aby wziąć udział w Programie 25 letniej gwarancji Cyclo Vac należy nie później niż 30 dni od daty zakupu jednostki centralnej przesłać na adres: kontakt@cpdp.pl poniższe dane:

  • Imię i nazwisko:
  • Adres pod którym zamontowana jest jednostka centralna:
  • Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zamontowania)
  • Adres  e-mail:
  • Model jednostki centralnej:
  • Numer seryjny jednostki centralnej (: 
  • Data zakupu:

Do wiadomości prosimy dołączyć wyraźny skan dowodu zakupu jednostki centralnej.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają państwo wiadomość z podanym numerem konta, na który należy wpłacić należność w wysokości 250zł brutto, która stanowi opłatę za dołączenie do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym w ciągu 7 dni roboczych wyślemy do Państwa listownie certyfikat potwierdzający dodanie jednostki centralnej do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLO VAC:

Okres gwarancji na turbinę i elementy elektryczne jednostki centralnej Cyclo Vac serii Black Edition wynosi 25 lat od daty zakupu. Gwarancja na koszty prac serwisowych oraz koszty wysyłki jest niezmienny w stosunku do gwarancji standardowej i wynosi 5 lat1 od daty zakupu.

  • Podstawą do zgłaszania reklamacji w oparciu o Program 25 letniej gwarancji Cyclo Vac jest dowód zakupu jednostki centralnej oraz certyfikat potwierdzający dołączenie do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.
  • Rozszerzona gwarancja jest ważna jedynie w przypadku użytkowania jednostki w warunkach domowych, nie obejmuje ona użytku komercyjnego i przemysłowego.
  • Rozszerzona gwarancja jest nieprzenoszona i traci ważność w przypadku zamontowania jednostki centralnej w innym miejscu niż miejsce pierwszego montażu lub w przypadku odsprzedaży jednostki centralnej.

W razie wątpliwości w celu uznania gwarancji Cyclo Vac zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych informacji.

Pozostałe, niewymienione wyżej warunki gwarancji obowiązujące w programie 25 letniej gwarancji Cyclo Vac są takie same jak w przypadku gwarancji standardowej.