Serwis i reklamacje

Jak wygląda proces składania reklamacji?

1. Pobierz i wypełnij zgłoszenie reklamacyjne korzystając z poniższego formularza.

2. Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres serwis@cpdp.pl lub listem na adres:

Consortes Sp.J.
Ul. Lipowa 17
84-123 Rekowo Górne

Do wiadomości należy załączyć skan lub ksero wypełnionego formularza reklamacyjnego, dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.
Niedostarczenie tych dokumentów może znacząco wydłużyć proces reklamacji.

3. Po przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo poproszeni o podanie preferowanego terminu odbioru reklamowanego produktu przez kuriera. Odbiór odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Kurier podejmie próbę odbioru reklamowego produktu z podanego w formularzu reklamacyjnym adresu w wyznaczonym wcześniej terminie w godzinach wyznaczonych przez przewoźnika. Firma Consortes nie ma możliwości wyboru godzin odbioru przesyłki. W przypadku niepojawienia się kuriera w wyznaczonym terminie reklamujący jest zobowiązany poinformować o zaistniałym zdarzeniu firmę Consortes.

4. Reklamowany produkt powinien być prawidłowo zapakowany na czas transportu, aby w odpowiedni sposób chronić zawartość. Opakowanie musi umożliwić także bezpieczne odesłanie reklamowanego przedmiotu do nadawcy. To zadanie należy do reklamującego. W przypadku gdy opakowanie nie umożliwi poprawnego zgodnego z zasadami zabezpieczenia przesyłki na czas transportu reklamujący zostanie obciążony kosztem opakowania zgodnie z cennikiem (pkt 10).

Urządzenia gabarytowe (w tym odkurzacz centralny) muszą być zapakowane w oryginalne opakowanie lub opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu. Niedopuszczalne jest pakowanie urządzeń w worki foliowe, owijanie kartonami i taśmą klejącą, opakowanie w worki materiałowe itp. Urządzenie musi być koniecznie zapakowane w karton wraz z wypełniaczami (np. karton,  papier, wypełniacze poliestrowe, styropian) tak, aby ścianki metalowej obudowy urządzania nie stykały się bezpośrednio z opakowaniem zewnętrznym. Przy pakowaniu należy zabezpieczyć wtyczkę aby nie spowodowała ona wgnieceń na obudowie podczas transportu. Odkurzacze centralne mogą zostać wysłane bez gumowych króćców przyłączeniowych oraz pojemnika na zanieczyszczenia.  

Suma podstawy obwodu przesyłki i najdłuższego boku nie może przekraczać 300 cm. W przypadku przekroczenia wymiarów przesyłki reklamujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami transportu.

Ogólne zasady pakowania paczek firmy kurierskiej GLS dostępne są pod adresem:

https://gls-group.com/PL/pl/blog/wymiary-i-waga-paczki

Firma Consortes nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniu przesyłki.

5. Do przesyłki należy załączyć oryginał karty gwarancyjnej i/lub dowód zakupu na którym widnieje numer seryjny urządzenia (jeżeli nie został dostarczony drogą elektroniczną). W przypadku gdy te dokumenty nie zostaną dołączone, firma Consortes ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej. Przystąpienie do naprawy rozpocznie się dopiero po dostarczeniu odpowiednich dokumentów do firmy Consortes.

6. Czas naprawy powinien trwać maksymalnie do 30 dni. W przypadku braku odpowiednich części zamiennych czas naprawy może wydłużyć się do czasu niezbędnego na sprowadzenie części o czym klient zostanie poinformowany na podany wcześniej adres e-mail lub telefonicznie.

7. Jeżeli po przyjęciu reklamowanego przedmiotu do serwisu okaże się, że przedmiot jest sprawny i nie wymaga naprawy lub zużyciu uległy materiały eksploatacyjne nie podlegające gwarancji zleceniodawca zostanie obciążony kosztami zgodnym z cennikiem (pkt 10). Całkowita wycena naprawy zostanie wysłana na e-mail, który klient podał w zgłoszeniu.

8. W przypadku zmiany adresu doręczenia przesyłki do klienta należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Consortes oraz podać nowy adres doręczenia przesyłki.

9. Przy odbiorze paczki należy dokładnie sprawdzić czy produkt w transporcie nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli przesyłka uległa uszkodzeniu należy sporządzić w dniu odbioru paczki stosowny protokół opisujący uszkodzenie i zgłosić reklamację.

10. Cennik

Nazwa Cena brutto
Koszt 1 godz. serwisowej 150,00 zł
Koszt zlecenia odbioru z wybranego adresu 8,50 zł
Koszt transportu 24,60 zł
Koszt transportu za pobraniem 30,75 zł
Koszt opakowania 30,00 zł

 

Masz pytania? Napisz do nas na adres: kontakt@cpdp.pl


Pouczenie

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Klient ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.